Tjenester

Moderne næringsbygg er prosjektert som «skreddersøm» med mange individuelle tekniske anlegg. For at leietakerne skal oppleve bygget som velfungerende er det svært viktig at alle tekniske anleggene driftes som prosjektert og at de fungerer i et samspill med de øvrige anleggene på bygget. Kort oppsummert er det tusenvis av små detaljer som skal være på plass for at et bygg skal driftes optimalt. Konsekvensene av driftsproblemer og driftsstans kan være betydelige.

tjenester
KIRO Eiendomsforvaltning AS besitter bred tverrfaglig kompetanse og vi har lang erfaring innen teknisk eiendomsforvaltning. Vi skaper merverdi for våre kunder ved at vi:

⦁ Koordinerer vaktmestertjenestene på bygget
⦁ Inngår og følger opp serviceavtaler
⦁ Planlegger vedlikeholdsoppgaver
⦁ Gjennomfører ombyggings- og vedlikeholds-prosjekter
⦁ Besørger at alle lovkrav er tilfredsstilt
⦁ Følger opp byggets energiforbruk og fokuserer på energioptimalisering
⦁ Gjennomfører aktiv feilsøking på byggene
⦁ Bidrar med å redusere byggets felleskostnader

Vi tilbyr komplett teknisk forvaltning av deres bygg, men kan også tilby spisskompetanse innen følgende områder:

 • Implementere, administrere og vedlikeholde FDV-programmet for byggene.
 • Gjennomgang av bygningsmassen for å kartlegge tilsynsbehovet og sette opp et hensiktsmessig “årshjul” for å sikre kostnadseffektivt tilsyn.
 • Gjennomgå tilgjengelig FDV-dokumentasjon for byggene og oppdatere/supplere dette dersom det er mangelfullt.
 • Sørge for at tegninger/branntegninger på byggene er oppdatert og lett tilgjengelig.
 • Sørge for at servicer (ventilasjon, sprinkler, nød- og lede-lys, heiser, brannalarm, adgangskontrollanlegg, slukkeutstyr med mer) gjennomføres med riktig intervall.
 • Følge opp renholdere, vaktmestre, kantinedriver med mer for å sikre at avtalt servicenivå opprettholdes.
 • Dokumentere gjennomført service og arkivere servicerapporter i FDV-programmet.
 • Vurdere avvik påpekt etter gjennomført service, og anbefale hvilke tiltak som bør gjennomføres for å lukke kritiske avvik
 • Byggherrens representant/prosjektleder ved ombyggings- og vedlikeholds-prosjekt.
 • Utarbeide beskrivelser for mindre ombygginger og vedlikeholdsarbeider samt innhente konkurrerende priser og innstille på leverandør.
 • 3. parts kontroll av tekniske løsninger.
 • Garanti og reklamasjonsoppfølging. (1, 3 og 5 års befaringer.)
 • Sørge for at byggherreansvaret ved leietakers egne ombygginger formelt delegeres til rette vedkommende samt at byggherre mottar komplett FDV-dokumentasjon etter ombygginger.
 • Økonomioppfølging og rapportering.
 • Ta imot og håndtere kundehenvendelser.
 • Delta i kundemøter
 • Sette opp budsjett for ombygginger og vedlikeholdsbehov.
 • Gjennomføre budsjetterte aktiviteter og rapportere fremdrift samt økonomi.
 • Fakturagodkjenning/attestering.
 • Aktiv feilsøking på byggene og eventuelt engasjere nødvendig spisskompetanse.
 • Gjennomgang av tekniske anlegg/fyrrom for å sikre at anleggene driftes og vedlikeholdes riktig.
 • Vurdere om feil/mangler skal håndteres som reklamasjon mot entreprenør/selger.
 • Brannvern:
 • ⦁ Besørge at bygget har ansvarlig brannvernleder, stedlig brannvernleder samt brannvernansvarlig hos leietaker.
  ⦁ Administrere og dokumentere at brannvernrunder gjennomføres..
  ⦁ Delta på branntilsyn sammen med brannvesenet.
 • Administrere og dokumentere Internkontroll elektro.
 • Besørge at lovpålagt energimerking og energivurdering av tekniske anlegg gjennomføres og dokumenteres.
 • Gjennomføre tilstandsvurderinger ved inn og utflytting.
 • Gjennomføre teknisk Due Diligence (DD) ved kjøp av eiendommer.
 • Bistå med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon etterspurt av kjøper ved salg av eiendommer
 • Bistå med å holde felleskostnader på byggene så lave som mulig.
 • Konkurranse-utsette serviceavtaler.
 • Sette opp fordelingsnøkler ved evt skjevfordeling av felleskostnader. (Eiers andel tomme lokaler, målerstruktur, mm.)
 • Daglig kontroll av byggenes tekniske anlegg og SD-anlegg for å sikre riktig og optimal drift.
 • Sikre energieffektiv drift (EOS) på byggene for å holde energibruken nede.
 • Holde fokus på sorteringsgrad for avfall.
 • Kartlegge lønnsomme energireduserende tiltak.
 • Gjennomføre Breeam In Use sertifisering.
 • Gjennomføre søknadsprosess mot Enova for støtteberettiget tiltak.
 • Kartlegge målerstruktur på bygget.
 • Rådgiver ved rehabilitering/ombygging av varme/kjøleanlegg.
 • Rådgiver ved eventuell etablering av fjernvarme.
 • Delta på befaringer med potensielle leietakere.
 • Besvare ut kravspesifikasjon fra leietaker/utleiemegler.
 • Delta i forhandlingsmøter med potensielle leietakere.
 • Utarbeide rapporter for byggene med oversikt over pågående prosjekter, fremdrift, spesielle saker siste rapporteringsperiode, ledighetsoversikt, økonomistatus mm.